Krystyna Kubica ma ponad 38-letnie doświadczenie w dziedzinie badawczo-naukowej i informacyjno-edukacyjnej w zakresie badań procesów termochemicznej konwersji paliw stałych, ze szczególnym uwzględnieniem procesu spalania węglowych paliw i biomasy w instalacjach małej mocy (SCIs) i jego oddziaływania na środowisku. Jako wieloletni dyrektor Zakładu Fizykochemii i Termicznej Przeróbki Paliw Stałych Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu oraz jako Prezes Zarządu OG PKE w latach 2002 -2008 aktywnie współdziałała z władzami samorządowymi Województwa Śląskiego na rzecz promowania czystego spalania paliw stałych w kotłach małej mocy oraz promowania czystych technologii wytwarzania energii dla sektora indywidualnego. Była członkiem Komitetu Sterującego Programu GEF dot. implementacji Konwencji Sztokholmskiej w Polsce. Aktualnie jest członkiem Komitetu Monitorującego dla Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu oraz Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W latach 2003/2004 była stypendystą Instytutu IES JRC Komisji Europejskiej w Isprze we Włoszech. Aktualnie jest pracownikiem naukowo-badawczym Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Za swoją działalność w dziedzinie szeroko pojętej ochrony środowiska w roku 2009 została nagrodzona nagrodą BENE MERITUS przez WFOŚiGW w Katowicach, w roku 1999 oraz nagrodą „Zielone Czeki” również WFOŚiGW w Katowicach za opracowanie i wdrożenie sytemu atestacji paliw stałych i urządzeń spalania małej mocy dla indywidualnego i komunalnego ogrzewnictwa a w 2005 roku Srebrnym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP.