Serdecznie zapraszamy na spotkanie Akademii Edukacji Ekologicznej, które odbędzie się 27 maja 2010 r. o godz. 18.00 w Radzionkowie

W programie:

18.00 „Nasz wpływ na jakość powietrza w województwie śląskim" wykład dr Krystyny Kubica

18.45 Wręczenie nagród Lidera Wiosny IV edycji Programu „Moje Czyste Miasto”

19.10 Wernisaż Wystawy Plakatu Ekologicznego „AIR SHOW”

Miejscem spotkania jest restauracja FIGARO w Radzionkowie, Plac Jana Pawła II. Organizatorem Akademii Edukacji Ekologicznej jest Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia”. Wstęp bezpłatny. Rezerwacja miejsc pod telefonem 032 289 49 42 po godz. 13.00. Dla nauczycieli przygotowaliśmy zaświadczenia o uczestnictwie.
 
Aby przeczytać o wpływie człowieka na jakość powietrza w województwie śląskim kliknij "Czytaj całość..."
 
Nasz wpływ na jakość powietrza w województwie śląskim

Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego dotyczy wszystkich trzech jego elementów: powietrza, gleby i wody. Jakość powietrza ma jednak decydujące znaczenie w procesie zanieczyszczania środowiska. Wprowadzane do atmosfery pierwotne zanieczyszczenia oraz generowane wtórne ksenobiotyki oddziałują na pozostałe elementy środowiska — glebę i wodę. Produkcja energii, zwłaszcza z paliw stałych jest głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza. W przypadku energetyki przemysłowej i zawodowej ostre wymagania ochrony środowiska wymuszają stosowanie najlepszych, dostępnych technologii produkcji energii elektrycznej i ciepła (technologie BAT).

Efektem tego jest znacząca redukcja emisji zanieczyszczeń ze źródeł przemysłowych i zawodowych. Natomiast produkcja ciepła, zwłaszcza z wykorzystaniem węgla jako paliwa w sektorze komunalnym, budownictwie jednorodzinnym powoduje bardzo duże emisje zanieczyszczeń do atmosfery. Sprawność energetyczna tych instalacji jest niska i nie przekracza średniorocznie 50%. Skutkiem tego jest także nadmierne zużycie węgla, wyższe aniżeli wynika to z zapotrzebowania na energię w tych źródłach.

Ponad 75% emisji NOx i SO2, około 70% emisji CO, ponad 75% emisji pyłów i ponad 90% CO2 pochodzi z energetycznego spalania paliw, zwłaszcza węgla. Spalanie węgla w indywidualnych gospodarstwach domowych, w kotłach c.o., w piecach, jest źródłem emisji tlenku i dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów oraz zanieczyszczeń organicznych, w tym wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), dioksyn i furanów (zaliczanych do grupy trwałych związków organicznych). Emitowane pyły ze spalania paliw stałych, zwłaszcza ich subfrakcje PM10, PM2,5 są szczególnie niebezpieczne, ponieważ zawierają metale ciężkie oraz zaadsorbowane wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, dioksyny i furany. Stężenie tych ostatnich zanieczyszczeń wzrasta ze spalaniem odpadów w indywidualnych piecach. Taka struktura pyłów PM10, PM2,5 powoduje iż są one odpowiedzialne są za choroby układu oddechowego i krążeniowego, różnego rodzaju alergie, a w efekcie za wzrost śmiertelności ludności na terenach o wysokich wskaźnikach imisji tych substancji. Do takich należy na pewno Aglomeracja Górnośląska, w której częstość przekraczania dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w ostatnich latach nie maleje, jak wynika z badań z wyników systemu monitorowania ŚIOŚ w Katowicach.

Czy możemy my, mieszkańcy województwa śląskiego wpływać na poprawę jakości powietrza? Na pewno tak, poprzez instalowanie nowoczesnych systemów produkcji ciepła użytkowego w indywidualnych gospodarstwach domowych, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, poprzez eliminowanie spalania i współspalania odpadów komunalnych w piecach i kotłach c.o. oraz odpowiednią eksploatację instalacji spalania paliw i współpracę ze służbami kominiarskimi. A także poprzez eliminowanie praktyki spalania odpadów, liści, traw itp. w ogrodach, zielonych obszarach uprawowych oraz na terenach posesji domowych.

dr inż.Krystyna Kubica