Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

Są dziedziny życia łatwo poddające się zmianom, np. medycyna czy technika. Zmian tych nikt nie kwestionuje i zachodzą w bardzo szybkim tempie. Jednak współczesne czasy wymagają wprowadzania wielu zmian również w innych dziedzinach. Szczególny nacisk należy kłaść na zmiany w procesie edukacji. Najważniejszym jej celem powinno być nie tylko dostarczanie wiedzy, ale przede wszystkim tworzenie nowego systemu wartości oraz uzyskiwanie przez wychowanków nowych kompetencji, nabywanie nowych umiejętności. Pracując z uczniem warto sobie uświadomić, że kształcenie nie może być więc celem samym w sobie, lecz musi być ono podporządkowane celom nadrzędnym.
 
Obecność treści z zakresu edukacji ekologicznej w programach nauczania przyrody i biologii jest niezmiernie istotna, gdyż tylko uzyskanie szerokiej wiedzy, nabycie praktycznych umiejętności i ukształtowanie świadomości ekologicznej pozwala na budowanie właściwych relacji człowieka do samego siebie i otaczającego go środowiska przyrodniczego. Ma to szczególne znaczenie w dzisiejszych czasach, kiedy wyraźnie odczuwamy skutki naszej ingerencji w procesy ekologiczne i nadmiernej konsumpcji zasobów przyrody. Poznając stan środowiska, uczniowie będą lepiej przygotowani do współodpowiedzialności za to środowisko oraz do aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz jego ulepszenia i ochrony.

Proponowane scenariusze zajęć z edukacji ekologicznej z zakresu zasobów Ziemi i alternatywnych źródeł energii, wdrażają treści z zakresu efektywnego ekologicznie wykorzystania energii oraz ochrony klimatu Ziemi.

Scenariusz 1 - ZASOBY ZIEMI

Scenariusz 2 - DARY NATURY JAKO SUROWCE ENERGETYCZNE - NADZIEJE I ZAGROŻENIA

Scenariusz 3 - ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII

dr Jolanta Kamecka – Krupa