Na ogólną powierzchnię miasta 1314,71 ha aż 686,81ha zajmują użytki rolne a 1,06ha to lasy. W strukturze zabudowy dominuje rozproszona zabudowa rodzinna z przydomowymi ogródkami, w których co najmniej raz na tydzień kosi się trawę, wycina gałęzie krzewów i drzew, grabi liście itp. Odpady z terenów zielonych - z ogrodów, parków, cmentarzy, targowiska, zieleni miejskiej to odpady ulegające biodegradacji. Jeżeli dodamy do nich odpady kuchenne oraz papier i karton to okazuje się, że odpady biodegradowalne stanowią ponad 40 % całkowitej ilości produkowanych w mieście odpadów komunalnych.

Tyle też zajmują miejsca w koszu na śmieci, bo niestety, prawie w całości trafiają na składowiska. Rozkładające się tam odpady biologiczne wchodzą w reakcję z odpadami niebezpiecznymi, powodując skażenie gleby, powietrza i wody. Jak na razie w mieście zbieramy tylko liście i w tym, bynajmniej, nie należymy do wyjątków. W zeszłym roku w Polsce, wśród gmin prowadzących selektywną zbiórkę odpadów tylko 280 zbierało selektywnie również odpady biodegradowalne.
 
Coroczną nieodpłatną zbiórkę liści z terenu miasta Urząd Miasta organizuje od 2003r. w okresach wiosennym i jesiennym. Jest to zbiórka u źródła i obejmuje teren całej gminy. W 2008r. z terenu Gminy Radzionków poddano odzyskowi 11,87% odpadów biodegradowalnych. Do końca roku 2010, zgodnie z ustawą o odpadach , poziom ten powinien wynosić 25%.

Teresa Bryś-Szczygieł

Podróże kształcą - podpatrzony w czasie wakacji
prosty sposób na odpady biodegradowalne