Andrzej Misiołek ukończył studia na Wydziale Mat.-Fiz.-Chem. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 1985r., tam też uzyskał stopień naukowy doktora nauk chemicznych w 1992r. Pracował naukowo i dydaktycznie w Uniwersytecie Śląskim, Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu, Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach, Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Akademii Świętokrzyskiej Filii w Piotrkowie Trybunalskim oraz Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach gdzie prowadził wykłady, seminaria i konwersatoria. Pełnił funkcje prorektora a następnie rektora w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach, dyrektora ds. organizacji i rozwoju oraz kierownika Zakładu Ochrony Środowiska w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Obecnie pełni funkcję prodziekana w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Jest autorem lub redaktorem 7 książek oraz autorem lub współautorem ponad 50 publikacji naukowych. Wygłaszał referaty i komunikaty na licznych konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Jest członkiem redakcji kilku czasopism naukowych. Aktywnie działa w kilku towarzystwach naukowych krajowych i zagranicznych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się w obszarach chemii organicznej i chemii środowiska, dydaktyki chemii oraz filozofii nauki.