Krystyna Kubica dr inż. Prezes Zarządu Okręgu Górnośląskiego Polskiego Klubu Ekologicznego, chemik, wieloletni dyrektor Zakład Fizykochemii i Energetycznego Przetwórstwa Paliw Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, aktualnie pracownik naukowo-badawczy Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Autor systemu badania i kryteriów energetyczno-ekologicznych atestacji paliw stałych i instalacji spalania paliw stałych (kotłów, pieców opalanych węglem, biomasą, itp.) na „znak bezpieczeństwa ekologicznego”, dla indywidualnego i komunalnego ogrzewnictwa, nagrodzonego nagrodą „Zielone Czeki” przez WFOŚiGW w Katowicach w roku 1999, autor i kierownik wielu projektów naukowo-badawczych i badawczo-wdrożeniowych w dziedzinie fizykochemii i technologii energo-chemicznego wykorzystania węgla i węglopochodnych oraz biomasy ukierunkowanych na optymalizację procesową i ekologiczną (w tym programów redukcji niskiej emisji), finansowanych z programów KBN, WFOŚiGW, NFOŚiGW, PHARE, FIO, EC oraz przemysł. W latach 2003-2004 stypendysta IES JRC EC we Włoszech w dziedzinie produkcji czystej energii w instalacjach spalania małej mocy SCIs (50MWth). Członek organizacji i stowarzyszeń naukowych (Sekcja Spalania Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN, Polskiego towarzystwa Węglowego. Polskiej Izby Ekologii, Polskiego Towarzystwa Biomasy, Komitetów Technicznych PKN, SITPH), członek rady programowej INFORSEE oraz ekspert panelu spalanie UN-ECE TFEIP, członek Komitetu Monitorującego dla Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w Polsce.