Andrzej Misiołek w 1985 r. ukończył studia na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 1992 r. uzyskał stopień naukowy doktora chemii, a w 2007r. – stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych. Pracował naukowo i dydaktycznie w Uniwersytecie Śląskim, Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu, Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach, Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach oraz Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach gdzie prowadził wykłady, seminaria i konwersatoria. Pełnił funkcje prorektora a następnie rektora w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach, dyrektora ds. organizacji i rozwoju oraz kierownika Zakładu Ochrony Środowiska w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Obecnie pełni funkcję prodziekana w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach.

Jest autorem lub redaktorem 8 książek oraz autorem lub współautorem ponad 50 publikacji naukowych. Wygłaszał referaty i komunikaty na licznych konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Jest członkiem redakcji kilku czasopism naukowych. Aktywnie działa w kilku towarzystwach naukowych krajowych i zagranicznych. Jest członkiem Narodowej Rady Ekologicznej a także przewodniczącym Rady Naukowej Akademii Edukacji Ekologicznej. Zainteresowania naukowo badawcze mieszczą się w obszarach chemii środowiska i ekologii oraz filozofii w nauce i filozofii przyrody. Od 2007 roku jest senatorem Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji. W Senacie RP pracuje jako członek w Komisji Środowiska oraz Komisji Nauki Edukacji i Sportu. Jest przewodniczącym Zespołu Parlamentarzystów Województwa Śląskiego.