Z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia” jesienią bieżącego roku rozpoczęła się zbiórka surowców wtórnych w radzionkowskich, bytomskich i tarnogórskich szkołach i przedszkolach. Jest to już III edycja zbiórki będącej częścią Programu „Moje Czyste Miasto”, którego celem jest budzenie świadomości ekologicznej w zakresie dobrych praktyk postępowania z odpadami. 

Stwierdzenie „gospodarka odpadami” najczęściej kojarzy się nam z przedsiębiorstwami zajmującymi się wywozem śmieci czy też ze składowiskami i spalarniami odpadów, zazwyczaj w kontekście problemów przez nie stwarzanych. Jednak gospodarka odpadami tak na prawdę zaczyna się w miejscach ich wytwarzania – w przypadku odpadów komunalnych są to nasze gospodarstwa domowe, szkoły, urzędy, często zakłady pracy. Bez stosowania dobrych praktyk w zakresie gospodarki odpadami w tych miejscach, problem śmieci będzie narastał.

Na czym polegać ma właściwe prowadzona gospodarka odpadami? Przede wszystkim należy zadbać, by odpadów powstawało jak najmniej, a te które powstały, powinny trafić do recyklingu. Jeżeli to niemożliwe, odpady mogą być spalane, ale wyłącznie w spalarniach odpadów, nie zaś, jak często ma to miejsce w naszym mieście, w domowych paleniskach. Jeżeli żaden z powyższych sposobów postępowania nie jest możliwy, śmieci należy zdeponować na składowiskach, choć w ten sposób nie rozwiązuje się problemu odpadów. Ta swoista hierarchia postępowania z odpadami jest ogólnie przyjęta i stosowana w krajach cywilizowanych – z kolei w Polsce aż 92 % odpadów komunalnych trafia na składowiska, tylko 7 % przekazywanych jest do recyklingu, a ok. 1 % jest spalane w jedynej w naszym kraju spalarni odpadów komunalnych pod Warszawą. Pomijając fakt, że składowanie odpadów na tak wielką skalę wiąże się ze sporym zagrożeniem środowiska (emisja gazów z rozkładającej się masy odpadów, odcieki zanieczyszczeń do wód gruntowych i powierzchniowych, problem odorów i zniszczenia krajobrazu), to jeżeli w przeciągu kilku lat nie zmienimy swoich nawyków w gospodarce, a raczej niegospodarności odpadami, nasz kraj będzie zmuszony do płacenia wysokich kar. Nasz kraj czyli my, bo wyższe koszty usuwania odpadów z gospodarstw domowych poniesiemy my sami. Łatwo więc wywnioskować, że działania na rzecz minimalizacji powstawania odpadów, rozwoju recyklingu czy budowy spalarni odpadów nie tylko chronią środowisko i nasze zdrowie, ale także nasze portfele.

Zbiórka surowców wtórnych w ramach Programu „Moje Czyste Miasto” umożliwia przekazywanie niektórych domowych odpadków do recyklingu. Nieprzypadkowo miejscem zbiórki jest przedszkole czy szkoła – chodzi o to, by nauczyć najmłodsze pokolenia, że segregacja i recykling odpadów są proste, oczywiste i konieczne. W procesie edukacji niemałą rolę odgrywają rodzice – chcąc dać dzieciom jak najlepszą przyszłość, dobre wychowanie i wykształcenie oraz godną sytuację materialną, niech nie zapominają zapewnić im życia w czystym środowisku i co za tym idzie dobrego zdrowia. Uczmy dzieci dobrych postaw wobec środowiska, a w szczególności w kontekście problemów, które sami stwarzamy. Program „Moje Czyste Miasto” bez wątpienia daje taką możliwość.


Michał Gwóźdź
Główny koordynator III edycji Programu „Moje Czyste Miasto”