Tradycją naszej placówki jest udział uczniów w wielu działaniach prowadzonych na rzecz środowiska przyrodniczego i jego ochrony. Z jednej strony temu celowi służy corocznie prowadzona akcja ekologiczna „Sprzątanie Świata”, w ramach której porządkowane są fragmenty szlaków turystycznych, przebiegających przez najbliższą okolicę, stanowiącą rejon Księżej Góry w Radzionkowie i Kopca Wyzwolenia w Piekarach Śląskich.

 

Drugi krąg wyznaczają czynności, prowadzone z okazji „Tygodnia Ziemi”, których elementami są apele szkolne, wystawy przyrodnicze, wycieczki oraz szkolne konkursy ekologiczno – przyrodnicze, traktowane jako eliminacje do konkursów międzyszkolnych, organizowanych dla niepełnosprawnych intelektualnie w Bytomiu, w Tarnowskich Górach i w Rudzie Śląskiej. Rozwijaniu zachowań proekologicznych służą też corocznie organizowane szkolne konkursy plastyczne o tematyce przyrodniczej i ochroniarskiej.

Powyższe działania stanowiły element „Programu Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego”, do którego nasza placówka przystąpiła w roku szkolnym 2004/2005. Wówczas zakres podejmowanych działań został rozszerzony o współpracę ze Stowarzyszeniem „Ziemia Zdegradowana Przywrócona Życiu”, pod patronatem którego działa Międzynarodowe Miasteczko Edukacji Ekologicznej w Rogoźniku, prowadzące warsztaty ekologiczne, zarówno stacjonarne, jak i terenowe. Ta forma przyswajania wiedzy, zdobywania umiejętności i doświadczenia „na stałe” zagościła w edukacji szkolnej naszych uczniów.

Promowaniu zbiórki odpadów niebezpiecznych służył udział w konkursie ogólnopolskim „Wszystkie śmieci nasze są”, zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Ekologicznego i Towarzystwo Ekologiczno – Społeczne, polegającym na zbiórce zużytych baterii. Nasza placówka uczestniczyła w tym konkursie przez dwa lata, uzyskując w roku szkolnym 2006/2007 pięć wyróżnień na poziomie wojewódzkim i jedno wyróżnienie na poziomie ogólnopolskim. To działanie, cieszące się wielkim zaangażowaniem wśród uczniów, sprzyjało zaznajomieniu z problematyką powstawania odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych, a także z oddziaływaniem tych odpadów na otoczenie.

Budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska, zaczynając od wskazywania konieczności porządkowania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów to elementy procesu ekologicznego, obecnego w całorocznej pracy naszej placówki. Pomocą w realizacji tego celu jest m. in. udział w edycjach Programu „Moje Czyste Miasto”, do którego nasza placówka przystąpiła wraz z początkiem roku szkolnego 2007/2008, nawiązując jednocześnie współpracę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia”.

W działania proekologiczne angażowana jest cała społeczność uczniowska. Trzonem prowadzącym są członkowie Szkolnego Koła LOP.

  Nauczyciel opiekun: Agnieszka Nowak.
  Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych: Jolanta Stopka.