REALIZACJA PROGRAMU W OBIEKTACH INDYWIDUALNYH

W publikacjach i danych statystycznych drukowanych w różnych czasopismach wielokrotnie Piekary Śląskie były podawane jako miasto o jednym z największych zanieczyszczeń środowiska. W związku z powyższym władze miasta Piekary Śląskie chcąc poprawić istniejącą sytuację w zakresie ochrony środowiska podjęły decyzję o stworzeniu Programu, który pozwoliłby mniej zamożnym mieszkańcom na realizację swoich zamierzeń modernizacyjnych mających bezpośredni wpływ na poprawę środowiska. 

Pierwszym krokiem, który Gmina wykonała w tym kierunku było opracowanie
w roku 2003 „Programu Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie” uchwalonego przez Radę Miasta w Piekarach Śląskich w dniu 22.07.2003r. W celu realizacji programu złożono wnioski o jego dofinansowanie w następujących instytucjach: 
 • Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
 • Fundacji „Ekofundusz”,
 • Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie.

  Jednocześnie Prezydent Miasta Piekary Śląskie w każdej dzielnicy zorganizował spotkania z mieszkańcami, na których zapoznawano zainteresowanych z ideą programu i bezpośrednimi korzyściami uzyskiwanymi przez mieszkańca.

Potwierdzeniem słuszności realizacji w/w „Programu…” były również wnioski znajdujące się w opracowanym w 2004 roku „Programie Ochrony Środowiska obejmującym plan gospodarki odpadami dla miasta Piekary Śląskie”, które wskazywały na zwiększoną emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego z palenisk domowych. W dniu  27.05.04r. Rada Miasta w Piekarach Śląskich uchwaliła niniejszy „Program Ochrony Środowiska obejmujący plan gospodarki odpadami dla miasta Piekary Śląskie”, z zadaniami koniecznymi do realizacji. 

Pismem nr WF/OA/54/2801/2004r. z dnia 3.08.2004r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach powiadomił Urząd Miasta w Piekarach Śląskich o przyznaniu środków finansowych  na lata 2004 – 2006 w wysokości 5 749 200 zł. z tego na realizację zadań w  2004 przeznaczył kwotę w wysokości 927 000 zł.

W efekcie podjętych działań od grudnia 2004 roku do końca maja 2005 roku wykonano następujące zadania:

 • Zabudowano 43 kotły węglowe niskoemisyjne,
 • Zabudowano 18 kotłów gazowych,
 • Ocieplono 34 budynki jednorodzinne,
 • Zainstalowano 9 układów solarnych.

W ramach II edycji „Obszarowego Programu Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych”, która trwała od września do grudnia 2005r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uzyskano środki finansowe w formie pożyczki w wysokości - 2 646 750 zł. które wykorzystane zostały na:

 • zabudowanie 126 kotłów niskoemisyjnych retortowych,
 • zabudowanie 32 kotły gazowe,
 • ocieplenie 81 budynków jednorodzinnych,
 • zainstalowanie 67 układów solarnych.

Do chwili obecnej w ramach realizacji dwóch edycji programu zrealizowano następujący zakres zadań:

 • Zabudowano kotłów retortowych                          169 szt.

 • Zabudowano kotłów gazowych                             50 szt.

 • Wykonano ociepleń budynków                            115 szt.

 • Montaż kolektorów słonecznych                           76 szt.

 

co pozwoliło na uzyskanie niżej wymienionych efektów ekologicznych:

 • Pył – 52.108 Mg/a,
 • SO2 – 28.359 Mg/a,
 • CO – 81.865 Mg/a,
 • NOx – 1.562 Mg/a,
 • CO2 – 3.249.351 Mg/a,
 • B-a-P – 18.008 Mg/a.

Tegoroczna realizacja „Programu…” pozwoli na zamknięcie 3 lat realizacji programu następującymi efektami:

 • wymianą                  298     kotłów węglowych na kotły retortowych,
 • wymianą                  66       kotłów węglowych na kotły gazowe,
 • ociepleniem             225     budynków jednorodzinnych,
 • montażem               170     kolektorów słonecznych

i uzyskaniem ograniczeń emisji zanieczyszczeń w następujących ilościach:

 • Pył – 84.7622 Mg/a,
 • SO2 – 266.7113 Mg/a,
 • CO – 130.6227 Mg/a,
 • NOx – 2.5835 Mg/a,
 • CO2 – 3.251.421.3 Mg/a,
 • B-a-P – 33.1826 Mg/a.

W oparciu o złożone przez mieszkańców ankiety informacyjne przeznaczonych w kolejnych trzech latach do realizacji w zakresie termomodernizacji jest 500 budynków indywidualnych.

REALIZACJA PROGRAMU W OBIEKTACH KOMUNALNYCH

W roku 2004 uzyskano z WFOŚ i GW kwotę 954 557 zł. na termomodernizację Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 12. Cały zakres prac wykonano w 2005r. Łączny koszt termomodernizacji wyniósł 1 569 701 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał środki finansowe na termomodernizację następujących obiektów:

Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 3 i Miejskiego Przedszkola nr 9 w Piekarach Śląskich przy ul. Tarnogórskiej 40 w formie:

 • pożyczki – 464.352 zł.
 • dotacji – 208.237 zł.
 • razem koszt dofinansowania – 672 589 zł.

Łączny koszt termomodernizacji zgodnie z harmonogramem rzeczowo –  finansowym wyniesie 1 110 338 zł.    

 

Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Długosza 92 w Piekarach  Śląskich w formie:

               - pożyczki – 373.739 zł.

               - dotacji – 347.188 zł.

               - razem koszt dofinansowania – 720 927

               Łączny koszt termomodernizacji zgodnie z harmonogramem rzeczowo –

               finansowym wyniesie 914.484 zł.  

 

·    Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 16 i Miejskiego Przedszkola nr 14 przy
ul. Rycerskiej 15 a w Piekarach Śląskich w formie:

               - pożyczki – 1 464 898 zł.

               - dotacji – 269.546 zł.

               - razem koszt dofinansowania – 1 734 444

               Łączny koszt termomodernizacji zgodnie z harmonogramem rzeczowo –

               finansowym wyniesie 2 296 919 zł. 

Termomodernizacja budynku Dzielnicowego Domu Kultury w Piekarach Śląskich przy ul. Roździeńskiego 99 w formie:

               - pożyczki – 133.427 zł.

               - dotacji – 69 601 zł.

               - razem koszt dofinansowania – 203 028

               Łączny koszt termomodernizacji zgodnie z harmonogramem rzeczowo –

               finansowym wyniesie 291 273 zł. 

·  TTermomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Kultury
w Piekarach  Śląskich przy ul. Tarnogórskiej 49 w formie:

               - pożyczki – 313. 114 zł.

               - dotacji – 200.514 zł.

               - razem koszt dofinansowania – 513 628

               Łączny koszt termomodernizacji zgodnie z harmonogramem rzeczowo –

               finansowym wyniesie 513 628 zł. 

·  TTermomodernizacja budynku z przeznaczeniem na „Warsztaty Terapii Zajęciowej Osób z Upośledzeniem Umysłowym” przy ul. Przyjaźni 48
w formie:

               - pożyczki – 643.925 zł. 

               - razem koszt dofinansowania – 643 925

               Łączny koszt termomodernizacji zgodnie z harmonogramem rzeczowo – 

               finansowym wyniesie 1 021 300 zł. 

W chwili obecnej przygotowywane są dokumenty i wnioski na termomodernizację następujących budynków użyteczności publicznej:

  • Liceum Ogólnokształcące w Piekarach Śląskich

  • Szpital Miejski w Piekarach Śląskich

 Informacje Urzędu Miasta Piekary Śląskie