Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

 

Niska emisja zanieczyszczeń powietrza jest to tzw. emisja komunikacyjna i emisja pochodząca z lokalnych kotłowni węglowych i indywidualnych palenisk domowych opalanych najczęściej węglem tanim, a więc o złej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych.
Wielkość emisji z tych źródeł jest trudna do oszacowania. Z bilansu danych wykonanych w 1999 roku według metodologii CORINAIR (przyjętej przez Europejską Agencję Środowiska) wynika, że w Polsce podczas spalania paliw, zwłaszcza w paleniskach domowych i kotłowniach o niskiej sprawności, powstaje prawie 40% emisji tlenku węgla, 18% dwutlenku siarki, 9% tlenków azotu i ponad 17% niemetanowych lotnych związków organicznych. Szczególnie duża koncentracja niskich emitorów występuje w miastach konurbacji górnośląskiej, w Częstochowie i w Bielsku-Białej - co znajduje odzwierciedlenie we wzroście stężenia zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w sezonach grzewczych. Niska emisja pochodząca ze spalania węgla stanowi duże obciążenie także dla środowiska terenów wiejskich i szeregu osiedli mieszkaniowych małych miejscowości (np. jednorodzinne osiedla górnicze), gdzie spala się najgorsze gatunki węgla w paleniskach nie przystosowanych do tego. W miastach konurbacji górnośląskiej od lat realizowany jest program likwidacji źródeł niskiej emisji mający na celu między innymi stopniową likwidację uciążliwych kotłowni lokalnych. Prowadzona jest także akcja refinansowania kosztów modernizacji indywidualnych palenisk domowych poprzez zmianę czynnika grzewczego. W Polsce emisja gazów ze źródeł mobilnych (tzw. emisja komunikacyjna) wynosi: ponad 28% tlenku węgla, 42% tlenków azotu i 28% niemetanowych lotnych związków organicznych. Można oszacować dla Katowic (a także i innych miast konurbacji górnośląskiej), że udział emisji komunikacyjnej w całkowitej imisji tlenku węgla wynosi około 80%, a tlenków azotu około 50% (na podstawie danych dla Krakowa), a najwyższe stężenia zanieczyszczeń na obszarze miasta występują wzdłuż szlaków drogowych o dużym natężeniu ruchu kołowego.

Źródło: Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego